Advokatfirman ADLEX
  

Telefon: 08 - 215 150  

Kontakta oss vid behov av juridisk rådgivning och biträde

Stark representation, tillgänglighet och flexibilitet.

Vi erbjuder en advokatbyrå med full bredd av tjänster för privatpersoner och företag. Vi arbetar med ett brett spektra av juridiska frågor och tvistlösning.En modern advokatbyrå med erfarenhet.Avtal

Vi har lång erfarenhet av att biträda företag inom och utom Sverige vid granskning och upprättande av kommersiella avtal.


Rådgivning

Ibland kan det personliga mötet vara avgörande för att lösa ett problem. Vi finns tillgängliga när klienterna behöver oss.


Ombud i domstol

Vi åtar oss att representera klienter vid tvister i domstol och vid skiljeförfarande i hela Sverige.


Utredningar

Juridik kan uppfattas som komplicerat. Vi hjälper klienter att fatta rätt beslut, i rätt tid, och med fokus på affärsnyttan.

Fri inledande kontakt sker per telefon eller via e-post. Vi debiterar inte något arvode före det du har lämnat advokatbyrån ett uppdrag.

Vi undersöker vid ett uppdrag om du kan få kostnaden för vårt arbete finansierat genom en rättsskyddsförsäkring, eller om förutsättning för rättshjälp föreligger.

Vårt begärda arvode skall alltid vara skäligt.

Vi finns fysiskt i Stockholm men antar oss uppdrag i hela Sverige.

En förutsättning för att advokatbyrån skall kunna anta ett uppdrag är att klienten lämnar samtycke till att nödvändiga personuppgifter får registreras och hanteras, exempelvis för att kunna kontrollera eventuella intressekonflikter.

Om du i egenskap av klient önskar ett registerutdrag, eller ytterligare information om vilka personuppgifter avseende dig själv som hanteras inom ramen för advokatverksamheten, kan du kontakta personuppgiftsansvarig som är Tony Jonsson.

Vi lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående förutom när det sker med klientens lämnade samtycke, eller när det sker enligt tvingande lagstiftning, dvs Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En konsument som anlitat en advokatbyrå har under vissa förutsättningar rätt att få arvodestvister prövade genom advokatsamfundets alternativa tvistlösningsnämnd. Mer information kring denna prövningsmöjlighet vid arvodestvister finner du  på  https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Advokatfirman ADLEX AB (559327-7139).
Styrelsens säte är Stockholm.
Registrerad för F-skatt och mervärdesskatt.

Bankgiro: 5704-8340.
Arvodeskonto: Svenska Handelsbanken, clearing 6664, konto 898 426 871.
Uppgift om advokatfirmans konto för klientmedel lämnas vid anmodan.

ADLEX är ett registrerat och skyddat varumärke nr 616482. Samtliga rättigheter tillhör innehavaren av varumärket. Intrång beivras.
Välkomna att kontakta advokatbyrån genom formuläret nedan. Om du vill att vi återkommer till dig behöver du lämna namn/tel nr eller en giltig e-postadress så vi kan nå dig.

Kontakt med advokatfirman ADLEX


Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

Besök endast efter tidsbokning.

Advokatfirman ADLEX AB, Slätbaksvägen 24 2tr, SE-120 51 ÅRSTA 

Telefon: 08 - 215 150  

kontakt@adlex.se